Flash
 
Font + Font - Kazalo strani
Prijava / Odjava
Išči

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Simona Šarotar Žižek: VPLIV PSIHIČNEGA DOBREGA POČUTJA NA TEMELJU ZADOSTNE IN POTREBNE OSEBNE CELOVITOSTI ZAPOSLENEGA NA USPEŠNOST ORGANIZACIJE (rok za oddajo izdelane dok. dis. je 20. 6. 2014)

Magistrska dela (92)

 1. Mateja Šerbinek: RAVNANJE S STAREJŠIMI ZAPOSLENIMI V ORGANIZACIJI
 2. Jana Miklavc: STRES PRI ZAPOSLENIH V PODJETJU MIKRO+POLO D.O.O.
 3. Nina Vogrin: SKRIVNO NAKUPOVANJE KOT ELEMENT ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI PRODAJNEGA OSEBJA V PODJETJU X
 4. Simona Pšeničnik: ŽENSKE IN VODENJE V GOSPODARSTVU: URAVNOTEŽENA ZASTOPANOST SPOLOV NA VODILNIH MESTIH
 5. Milan Režonja: INOVATIVNO STRATEŠKO UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV V PROIZVODNIH ORGANIZACIJAH
 6. Suzana Poljanec: PRIMERJAVA MOBINGA V SLOVENIJI IN DRUGIH ČLANICAH EVROPSKE UNIJE
 7. Maja Šrimpf: STRES IN IZGORELOST PRI DELU V DRUŽINSKEM PODJETJU
 8. Tadeja Mitić: MIGRACIJE NA TRGU DELA IN Z NJIMI POVEZAN STRES
 9. Suzana Šket: UGOTAVLJANJE STANJA NA PODROČJU PRAVILNIKOV O PREPREČEVANJU MOBINGA NA DELOVNEM MESTU V SLOVENIJI
 10. Andreja Šegula: OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU V PODJETJU TAMES D.O.O.
 11. Sabina Lebar: ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V SPLOŠNI BOLNIŠNICI MURSKA SOBOTA
 12. Rosvita Robar: ANALIZA STRESA ZAPOSLENIH V INŠTITUTU ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA MARIBOR, P.O.
 13. Maja Čanč: IZGORELOST NA DELOVNEM MESTU NA PRIMERU PODJETJA ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D.
 14. Damjan Ilievski: ANALIZA STRESA NA DELOVNEM MESTU NA OKROŽNEM SODIŠČU V SLOVENJ GRADCU
 15. Maja Kalamar: ANALIZA PSIHOLOŠKEGA DOBREGA POČUTJA IN SAMODETERMINIRANOSTI PRI ZAPOSLENIH, ČLANIH SINDIKATA SKEI
 16. Anja Šrot: MOTIVACIJA, ZADOVOLJSTVO IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU PODKRIŽNIK D.O.O.
 17. Katja Janžekovič: ANALIZA DEJAVNIKOV STRESA NA PRIMERU PODJETJA SILKEM
 18. Monika Holsedl: VPLIV ZADOVOLJSTVA IN USPEŠNOSTI ZAPOSLENEGA NA KAKOVOST DELOVNEGA ŽIVLJENJA
 19. Vesna Adam: POVEZAVA RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV IN DRUŽBENE ODGOVORNOSTI Z INOVATIVNOSTJO ORGANIZACIJE
 20. Suzana Pšajt: MENTORSTVO MLADIM RAZISKOVALCEM NA PRIMERU UNIVERZE V MARIBORU, FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO
 21. Nevenka Stojan: STRES IN IZGORELOST NA DELOVNEM MESTU NA PRIMERU MIKRO PODJETIJ
 22. Patricija Pintar: SELEKCIJSKI POSTOPEK IZBIRE NOVO ZAPOSLENIH Z VIDIKA ISKALCEV ZAPOSLITVE
 23. Anja Štrafela: RAZVIJANJE HARMONIČNIH ODNOSOV MED SODELAVCI NA DELOVNEM MESTU
 24. Živa Planinc: OSEBNOSTNA TIPA A IN B V POVEZAVI Z DOŽIVLJANJEM STRESA PRI DELU
 25. Katarina Aškerc: DIDAKTIČNO USPOSABLJANJE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN SODELAVCEV Z VIDIKA RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV V VISOKEM ŠOLSTVU
 26. Daša Lukas: PRENOS ZNANJA KOT KLJUČNA FUNKCIJA IZSELJENIH ZAPOSLENIH V MEDNARODNIH ORGANIZACIJAH
 27. Tina Kante: USPOSABLJANJE IZSELJENIH DELAVCEV V IZBRANI ORGANIZACIJI
 28. Ksenija Frangež: ANALIZA STRESA PRI DELU POLICISTOV
 29. Tatjana Hafner: MOTIVIRANOST IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI X
 30. Janko Selinšek: POMEN IN UPORABA TEHNIK IZKUSTVENEGA UČENJA V PROCESIH USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA
 31. Monika Horvatič: OSEBNI KONFLIKTI ZAPOSLENIH IN NJIHOV VPLIV NA DELOVANJE ORGANIZACIJE
 32. Tina Kralj: OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU S POMOČJO OPOLNOMOČENJA ČUSTVENE INTELIGENCE; Študija na primeru Centra za socialno delo Maribor
 33. Nataša Mravljak: OBVLADOVANJE STRESA IN VZPOSTAVLJANJE DOBREGA POČUTJA NA DELOVNEM MESTU
 34. Marijana Zeković: ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH NA ODDELKU ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN MAKSILOFACIALNO KIRURGIJO TER NA ODDELKU ZA OČESNE BOLEZNI V UNIVERZITETNEM KLINIČNEM CENTRU MARIBOR
 35. Tadej Breg: PRISTOPI ZA PREMAGOVANJE STRESA PRI ČLANIH SKEI
 36. Damjan Volavšek: ANALIZA USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA ZAPOSLENIH V SLOVENSKI POLICIJI
 37. Danijela Uran: ANALIZA DEJAVNIKOV, KI POVZROČAJO STRES PRI ZAPOSLENIH V PODJETJU ZIP CENTER D.O.O.
 38. Dragica Radić: POZITIVNO MIŠLJENJE KOT SREDSTVO ZA PREMAGOVANJE STRESA NA PRIMERU PODJETJA PLINARNA MARIBOR, D. O. O.
 39. Maja Koražija: POMEN DUHOVNE INTELIGENCE ZA UČINKOVITO VODENJE
 40. Marija Palko: POVEZAVA MED DELOVNIM DOHODKOM, GOSPODARSKO RAZVITOSTJO IN DOBRIM POČUTJEM
 41. Mateja Kežman: VPLIV DOHODKA IZ DELA NA UPRAVLJANJE OSEBNIH FINANC IN SUBJEKTIVNI OBČUTEK BLAGOSTANJA
 42. Jasna Horvat: SAMOMOTIVACIJA ZAPOSLENIH V POKRAJINSKI IN ŠTUDIJSKI KNJIŽNICI MURSKA SOBOTA
 43. Vanja Korošak: ORGANIZACIJSKA KLIMA V PODJETJU ARCONT IP
 44. Željka Kutija: PREPOZNAVANJE IN OBVLADOVANJE STRESA V DRUŽBAH SKUPINE IMPOL
 45. Barbara Ferbežer: ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU NEPEDAGOŠKIH DELAVCEV NA PRIMERU IZBRANIH FAKULTET UNIVERZE V MARIBORU
 46. Nika Juhart: UPRAVLJANJE ČLOVEŠKEGA KAPITALA V PODJETJU HOTEL SAVA ROGAŠKA D.O.O.
 47. Tina Črepnjak: ANALIZA STRESA PRI ZAPOSLENIH, ČLANIH SINDIKATA SKEI
 48. Klemen Žibret: MODEL VODENJA V ČASU AKTUALNE GOSPODARSKE KRIZE
 49. Danica Ozvaldič: Povezava med motiviranjem zaposlenih in kakovostjo storitev v bankah : magistrsko delo
 50. Renato Svenšek: Posebnosti motivacije v javni upravi na primeru carinskega urada : magistrsko delo
 51. Sanja Jan: Mobbing na delovnem mestu in njegova povezava s postravmatsko stresno motnjo : magistrsko delo
 52. Suzana Bračič: Intranet kot orodje interne komunikacije : magistrsko delo
 53. Sabina Stranjšak: Analiza stresa zaposlenih v podjetju Talum, d.d. : magistrsko delo
 54. Blaž Jemenšek: Model upravljanja raznolikosti zaposlenih v podjetju : magistrsko delo
 55. Rihard Režek: Vpliv izobraževanja na razvoj kariere zaposlenih na primeru Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani : magistrsko delo
 56. Boštjan Marolt: Vloga marketinga pri reševanju podjetja iz krize : magistrsko delo
 57. Simona Orthaber: Diskriminacija žensk na delovnem mestu : magistrsko delo
 58. Ivanka Flajžer: Stres in izgorelost na delovnem mestu srednješolskih učiteljev v Sloveniji in drugih državah Evropske unije : magistrsko delo
 59. Karmen Darvaš Šega: Vpliv stila vodenja na zadovoljstvo zavarovalnih zastopnikov : magistrsko delo
 60. Barbara Ferk: Izpostavljenost mobbingu med zaposlenimi : magistrsko delo
 61. Tadej Horvat: Slog vodenja in čustvena inteligenca : magistrsko delo
 62. Aleksandra Krofič: Povezava med raznolikostjo zaposlenih in inovativnostjo podjetja : magistrsko delo
 63. Marina Brumen: Management človeških virov v zdravstveni negi v splošni bolnišnici : magistrsko delo
 64. Barbara Bratina: FLEKSIBILNE OBLIKE ZAPOSLITVE V SLOVENIJI IN EU
 65. Polona Timošek: MODEL ZA PREMAGOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU NA PRIMERU RAIFFEISEN BANKE
 66. Polona Moličnik: ŽENSKE NA VODILNIH POLOŽAJIH V GOSPODARSTVU V REPUBLIKI SLOVENIJI
 67. Jassna Lapuh: SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST V PODJETJU ARCONT D.D. ŠTUDIJA PRIMEROV
 68. Slobika Platovšek: USPEŠNOST LETNEGA POGOVORA S SODELAVCEM NA SODIŠČU
 69. Maja Torbica Rizvić: NAČRTOVANJE IN RAZVIJANJE KARIERE V SLOVENSKI ORGANIZACIJI
 70. Maja Videčnik: KULTURNA RAZNOLIKOST V PODJETJIH
 71. Aljaša Bravc: VPLIV ČUSTVENE INTELIGENCE VODIJ NA UPRAVLJANJE RAZNOLIKOSTI ZAPOSLENIH
 72. Nataša Premzl: STRES IN IZGOREVANJE PRI POKLICU VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK
 73. Sabina Breznik: VPLIV NEVROLINGVISTIČNEGA PROGRAMIRANJA NA UČINKOVITOST KOMUNICIRANJA
 74. Miša Marolt: PREMAGOVANJE STRESA V PODJETJU SŽ-ŽIP D.O.O.
 75. Petra Vujinić: STRES V DELOVNEM OKOLJU V PODJETJU ZAVAROVALNICA MARIBOR
 76. Jožefa Frangeš: STRATEGIJE IN TAKTIKE ZA OBLIKOVANJE UČINKOVITIH TIMOV V JAVNEM ZAVODU SC MARIBOR
 77. Sonja Goranski: STRES PRI DELU MEDICINSKIH SESTER V UKC MARIBOR
 78. Dragana Nedeljković: DUHOVNA INTELIGENCA V POSLOVNEM SVETU
 79. Urška Ferbar: ANALIZA IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH V PRAVOSODJU
 80. Kaja Rizmal: FORMALNO MENTORSTVO KOT ELEMENT RAZVOJA ZAPOSLENIH V PODJETJU
 81. Mateja Dečar: MOTIVACIJA IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU UNIOR, D.D.
 82. Lučka Žvegla: ANALIZA NOTRANJEGA OKOLJA V DRUŽBI TERME 3000
 83. Ana Habjan: MOBING KOT POSLEDICA KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU
 84. Jasmina Sapač: NAČRTOVANJE ČLOVEŠKIH VIROV KOT DEJAVNIK USPEHA MALIH PODJETIJ
 85. Nina Globovnik: VLOGA ČLOVEŠKIH VIROV ZA RAZVOJ EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA V PODRAVSKI REGIJI
 86. Albina Balažek: SODOBNO ORGANIZACIJSKO UČENJE
 87. Darja Kukovec: STRES POSAMEZNIKA V DELOVNEM OKOLJU PODJETJA "X"
 88. Silvana Šestanj: KOMPETENČNI PROFIL IN PROFIL MOTIVOV V RAIFFEISEN BANKI D.D.
 89. Tanja Kukec-Karanovič: STRES V UPRAVI RS ZA JAVNA PLAČILA
 90. Lara Radonjič: USPOSABLJANJE KADROV KOT DEJAVNIK RAZVOJA ORGANIZACIJE
 91. Jernej Prša: ANALIZA ORGANIZACIJSKE KULTURE: PRIMER PODJETJA ELEKTROSTUDIO D.O.O.
 92. Valerija Napast: POVEZAVA MED MOTIVACIJO IN USPEŠNOSTJO VODJE GRADBIŠČA NA PRIMERU PODJETJA VGP DRAVA PTUJ, D.D.

Diplomska dela (252)

 1. Danijela Šerbinek: ANALIZA MOTIVIRANOSTI ZAPOSLENIH NA PRIMERU PODJETJA
 2. Franci Viršek: METODE ZA OCENJEVANJE DELA V ORGANIZACIJAH
 3. Ksenija Lihtenvalner: VPLIV KULTURE NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH: PRIMER SLOVENIJE IN KITAJSKE
 4. Pavlina Kirbiš: ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH NA PRIMERU DVEH PODJETIJ
 5. Mitja Založnik Stepic: UPRAVLJANJE KULTURNE RAZNOLIKOSTI ZAPOSLENIH
 6. Kaja Golob: PREMAGOVANJE STRESA PRI DELU V ORGANIZACIJI TERME OLIMIA D.D.
 7. Rok Lešnik: NAČRTOVANJE KADROV V PODJETJU
 8. Sara Potrč: VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
 9. Natalija Jakopiček: OBVLADOVANJE STRESA NA III. GIMNAZIJI MARIBOR
 10. Daša Prevolšek: VPLIV INDIJSKE KULTURE NA PROCES POGAJANJ
 11. Rok Ribič: UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV V JAPONSKI RESTAVRACIJI MIYABI J&M RIBIČ, d.o.o.
 12. Mira Ćirović: PREMAGOVANJE STRESA V NOVINARSTVU
 13. Eva Učakar: NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH V OSNOVNI ŠOLI JURŠINCI
 14. Metod Škerget: POSLOVNA POGAJANJA V NEMČIJI IN SLOVENIJI
 15. Uroš Kovač: TEORIJE IN MODELI ZADOVOLJSTVA PRI DELU
 16. Manja Žunko: STRES PRI ZAPOSLENIH V PODJETJU KAMNOSEŠTVO ŽUNKO D.O.O.
 17. Kristina Gorenjak: STRES ZAPOSLENIH V PODJETJU VENGE D.O.O.
 18. Maša Jankelj: VPLIV STILA VODENJA MANAGERJA NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH V BANKI X
 19. Martina Breznik: ŽIVLJENJSKI SLOG IN STRES PRI SLOVENSKIH MANAGERJIH
 20. Jasna Čavalić: VPLIV ARABSKE KULTURE NA NAČIN POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA
 21. Jure Zavrnik: PROBLEMATIKA HITREGA UPOKOJEVANJA V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU
 22. Rok Babošek: MOTIVACIJA IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU M. TRADE GORNJA RADGONA D.O.O.
 23. Timotej Plavše: VPLIV OSEBNOSTI ČLOVEKA NA NJEGOVO DOVZETNOST ZA STRES
 24. Anita Pirc Gorenc: ANALIZA STRESA V ORGANIZACIJI SPL
 25. Nina Ščernjavič: MOTIVACIJA ZAPOSLENIH KONTAKTNEGA CENTRA V PODJETJU PETROL D.D.
 26. Andreja Gjergjek: VPLIV KULTURE NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH
 27. Gregor Šmigoc: Načrtovanje zaposlenih v podjetju Šmigoc d.o.o. : diplomsko delo
 28. Tatjana Tacer: Analiza motivacije in nagrajevanja zaposlenih v podjetju Dravske elektrarne Maribor, d.o.o. : diplomsko delo
 29. Tomas Hercog: MOTIVACIJA IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH V GRAWE ZAVAROVALNICI D.D.
 30. Jasmina Sapač: Motivacija zaposlenih v podjetju Mura d.d. : diplomsko delo
 31. Klavdija Mitrović: Strateški management človeških virov : diplomsko delo
 32. Suzana Lah: Vloga medosebnih odnosov na Davčnem uradu Ptuj : diplomsko delo
 33. Tatjana Brumec: Ženske managerke - neizkoriščen potencial v mednarodnem managementu : diplomsko delo
 34. Barbara Ferk: Izobraževanje, usposabljanje in management kadrov v turizmu : diplomsko delo
 35. Alenka Marušič: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetju DDC svetovanje inženiring, družba za svetovanje in inženiring, d.o.o. : diplomsko delo
 36. Helena Rakuša: Mobbing - psihično in čustveno nasilje na delovnem mestu : diplomsko delo
 37. Vernesa Sadulai: Vpliv globalne in nacionalne kulture na organizacijsko kulturo : diplomsko delo
 38. Jure Praper: Značilnosti neverbalne komunikacije v japonskih podjetjih : diplomsko delo
 39. Anja Dovč: Strategije za zmanjševanje stresa v organizacijah : diplomsko delo
 40. Metka Kitel: Pomen mentorstva v podjetjih : diplomsko delo
 41. Ksenija Smolar: Premagovanje stresa z metodo TM - Transcendentalna meditacija : diplomsko delo
 42. Goran Jambrović: Informacijski sistem kot podpora managementu človeških virov v podjetju "X" : diplomsko delo
 43. Mateja Dečar: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetju Unior, d.d. : [diplomsko delo]
 44. Nataša Žerak: Integracija kompetenc v upravljanje človeških virov : diplomsko delo
 45. Nina Rajher: Planiranje in izbor ustreznih kadrov v Generali Zavarovalnici d.d. : diplomsko delo
 46. Anita Ritonja: Pomen osebnostnih lastnosti pri izbiri zaposlenih : diplomsko delo
 47. Manja Rojko: Analiza motivacije v podjetju ČZP Večer d.d. : diplomsko delo
 48. Davorin Žagar: Možnosti e-učenja v Delavski hranilnici d.d. : diplomsko delo
 49. Tadej Zorko: Razvoj zaposlenih na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije : diplomsko delo
 50. Sara Frajzman: Vloga človeškega kapitala v podjetju Zavarovalnica Maribor d.d. : diplomsko delo
 51. Marja Podrižnik: Moč pozitivnega mišljenja za managerje : diplomsko delo
 52. Bernarda Rajher: Motiviranje zaposlenih in zadovoljstvo pri delu v Termah SPA Rogaška, d.d. : diplomsko delo
 53. Barbara Oprčkal: Vpliv kulture na način pogajanj na primeru Nemčije in Kitajske : diplomsko delo
 54. Saša Osojnik: Pogajalske strategije in taktike : diplomsko delo
 55. Ines Fabič: Vpliv empatije in kulture na komunikacijo : diplomsko delo
 56. Milan Režonja: Pomen koncepta učeče se organizacije pri ravnanju s človeškimi viri v podjetju Varstroj d.d. : diplomsko delo
 57. Maša Danilović: Intelektualni kapital : diplomsko delo
 58. Aleksander Brunčko: Načini nagrajevanja zaposlenih v podjetju Avto City d.o.o. : diplomsko delo
 59. Jernej Prša: Analiza motiviranosti zaposlenih v podjetju Elektrostudio, d.o.o. : diplomsko delo
 60. Vesna Novak: Nagradna potovanja kot način motiviranja prodajnega osebja : diplomsko delo
 61. Jana Fon: Organizacijska kultura v podjetju Surovina d.d. : diplomsko delo
 62. Nives Heybal: Analiza izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v družbi Delo, d.d. : diplomsko delo
 63. Pia Heybal: Timi in timsko delo na primeru tradicionalnega japonskega modela : diplomsko delo
 64. Daliborka Tadič: Motiviranje in nagrajevanje po uspešnosti v podjetju : diplomsko delo
 65. Tanja Turnšek: Značilnosti uspešnih vodij : diplomsko delo
 66. Miran Lazar: Vpliv kulture na razvoj zaposlenih : diplomsko delo
 67. Tanja Kržan: Predračunsko mrtvilo : diplomsko delo
 68. Metka Podlogar: Motivacija zaposlenih v Občini Radeče : delo diplomskega seminarja
 69. Gregor Rojs: Programi za zmanjševanje stresa pri delu v organizaciji : delo diplomskega seminarja
 70. Aleksandar Ružičić: INDIVIDUALNE TEHNIKE ZA OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU
 71. Monika Holsedl: Komuniciranje kot vir in način razreševanja konfliktov - primer podjetja SCT TKO d.o.o., Tovarna kovinske opreme Murska Sobota : diplomsko delo
 72. Janja Princ: Čustvena umetnost vodenja : diplomsko delo
 73. Maja Videčnik: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetju Pošta Slovenije, d.o.o. : diplomsko delo
 74. Dunja Pintarič: Nagrajevanje zaposlenih kot način motiviranja v podjetju Diamant : diplomsko delo
 75. Lovro Savernik: Nagrajevanje zaposlenih v podjetju MCA d.o.o. : diplomsko delo
 76. Danijel Gros: [Motivacija zaposlenih v podjetju Delikomat d.o.o. : diplomsko delo
 77. Darja Kukovec: Organizacijska kultura v Komunalnem podjetju Ormož d.o.o. : diplomsko delo
 78. Nataša Kožar: Pravni vidiki zaposlovanja : diplomsko delo
 79. Maruša Cugmas: Motiviranje zaposlenih v Termah Zreče : diplomsko delo
 80. Urška Bukovšek: Prost pretok delovne sile v Evropski uniji : diplomsko delo
 81. Nina Zajc: Sistem nagrajevanja zaposlenih v podjetju Sportina Group d.o.o. : diplomsko delo
 82. Tanja Cestnik: Učenje in znanje v organizaciji : diplomsko delo
 83. Aleksandra Sabo: Vpliv kulture na mednarodno komuniciranje : diplomsko delo
 84. Marko Žgavec: Merjenje organizacijske klime v podjetju Avtoservis d.d. : diplomsko delo
 85. Tina Šik: Nagrajevanje zaposlenih v projektni organizaciji s poudarkom na delovni uspešnosti : diplomsko delo
 86. Borut Poplatnik: Načrtovanje in izbira kadrov v Kliničnem centru Maribor : diplomska naloga
 87. Mateja Ribič: Planiranje kadrov v podjetju Unior d.d. : diplomsko delo
 88. Niko Grkinić: Motivacija zaposlenih v podjetju Google : diplomsko delo
 89. Zdenka Bukovec: Motiviranje zaposlenih v Slovenski vojski : diplomsko delo
 90. Jelka Krenkar: Pridobivanje novih sodelavcev v Kmetijski zadrugi Šaleška dolina z.o.o. : diplomsko delo
 91. Tadej Hat: Stres na delovnem mestu v podjetjih javnega sektorja in v zasebnem sektorju : diplomsko delo
 92. Aleksandar Jovanović: Zadovoljstvo pri delu zaposlenih v Študentski organizaciji Univerze v Mariboru : diplomsko delo
 93. Anja Pivk: Razvoj zaposlenih v podjetju Cimos d.d. : diplomsko delo
 94. Elena Prinčič: NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH V MAJHNEM PROIZVODNEM PODJETJU
 95. Marjetka Kolenc: PROCES KADROVANJA V ORGANIZACIJI NA PRIMERU ZASEBNIH AGENCIJ ZA ZAPOSLOVANJE
 96. Marina Kolić: PRIMERJALNA ANALIZA STRESA KONKURENČNIH ORGANIZACIJ
 97. Metka Arzenšek: MOTIVACIJA PRODAJNEGA OSEBJA V PODJETJU IMPOL D.O.O. KOT ORODJE ZA DVIG KAKOVOSTI DELA
 98. Marija Gašper: ANALIZA MOTIVACIJE ZAPOSLENIH V OSNOVNI ŠOLI ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU
 99. Janja Buzeti: ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH PRI DELU V PODJETJU ININ D.O.O.
 100. Tea Brdnik: RAZVOJ ZAPOSLENIH V PODJETJU KADRING D.O.O.
 101. Jure Štruc: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU ŽELEZARNA RAVNE - MONTER DRAVOGRAD D.D.
 102. Katja Makovec: ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU VAR D.O.O.
 103. Niki Jacqueline Vrabič: POGAJANJA MED RAZLIČNIMI KULTURAMI
 104. Damjan Ilievski: STRATEGIJA ZMANJŠEVANJA STRESA PRI DELU V ORGANIZACIJI
 105. Lena Ocepek: DUHOVNO VODENJE
 106. Tamara Furjan: UPRAVLJANJE RAZNOLIKOSTI ZAPOSLENIH
 107. Tadej Recek: NAČINI OCENJEVANJA IN NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH NA PRIMERU PODJETJA BOSCH SIEMENS HIŠNI APARATI D.O.O.
 108. Cveto Šulin: MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V PODJETJU KOMPAS, D.D.
 109. Simon Tašič: MOTIVACIJA V ČETI X
 110. Barbara Ščurec: ORGANIZACIJSKA KLIMA V INŠPEKTORATU RS ZA NOTRANJE ZADEVE
 111. Matej Škodič: MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V PODJETJU HIT ŠENTILJ D.D.
 112. Tjaša Rutar: ANALIZA MOTIVACIJE ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI
 113. Anita Huzjan: SISTEM PRIDOBIVANJA IN IZBIRANJA KADROV V PODJETJU MVA D.O.O.
 114. Izidora Bizjak: VPLIV STILA KOMUNICIRANJA NA ORGANIZACIJSKO KLIMO
 115. Petra Fras: IZGOREVANJE NA DELOVNEM MESTU V PODJETJU X
 116. Tanja Penšek: MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V PODJETJU PREMOGOVNIK VELENJE, D.D.
 117. Andrej Furman: VODENJE IN OBLIKOVANJE USPEŠNIH TIMOV
 118. Sonja Baltić: USPEŠNO IN UČINKOVITO TIMSKO DELO V POVEZAVI Z DOBRIM POČUTJEM ZAPOSLENIH
 119. Gorazd Zajc: ANALIZA STRESA ZAPOSLENIH V JAVNEM ZAVODU POMURSKE LEKARNE
 120. Roland Horvat: UPRAVLJANJE KLJUČNIH KADROV V PODJETJU POŠTA SLOVENIJE D.O.O.
 121. Gregor Kante: REŠEVANJE KONFLIKTOV V PODJETJU VRTNARSTVO KANTE
 122. Petra Kujavec: RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV V JAVNI UPRAVI: PRIMER SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD
 123. Anja Zamuda: ANALIZA STRESA PRI DELU V PODJETJU CANDY HOOVER D.O.O.
 124. Milanda Bačič: SODOBNI PRISTOPI NA PODROČJU PREMAGOVANJA STRESA
 125. Barbara Štancer: INDIVIDUALNO PREMAGOVANJE STRESA
 126. Lea Klančar: MOBING-PSIHIČNO NASILJE NA DELOVNEM MESTU V PODJETJU X
 127. Dejan Podlesek: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU REFLEX D.O.O.
 128. Nataša Mitrović: MODEL IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH V PROIZVODNIH PODJETJIH
 129. Boštjan Horvat: VPLIV POZITIVNEGA MIŠLJENJA IN ČUSTVENE INTELIGENCE NA USPEŠNOST PODJETNIKA
 130. Katja Vrbančič: ZAPOSLOVANJE TUJCEV V PODJETJU VALDIVIA, D.O.O.
 131. Lidija Kutnjak: POMEN MANAGEMENTA ČLOVEŠKIH VIROV ZA PRIDOBIVANJE KONKURENČNE PREDNOSTI V PODJETJU SALOMON D.O.O. LJUBLJANA
 132. Nataša Bricelj: UVAJANJE SISTEMA MENTORSTVA KOT NAČINA RAZVOJA ZAPOSLENIH V VZAJEMNI, ZDRAVSTVENI ZAVAROVALNICI, D.V.Z.
 133. Nina Lukavečki: UPORABA METOD ZA IZBIRO NOVEGA SODELAVCA NA PRIMERU PODJETJA UNIOR D.D.
 134. Mateja Poš: NAČINI PRIDOBIVANJA ZAPOSLENIH V PODJETJU X
 135. Mateja Polajžer: TAKTIKE POSLOVNIH POGAJANJ V RAZLIČNIH KULTURAH
 136. Renata Muže: GIBANJE ZAPOSLENIH ZNOTRAJ GLOBALNE ORGANIZACIJE
 137. Jasmina Paska: DOBRO POČUTJE IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH PRI DELU
 138. Tomaž Skledar: RAZVOJ IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU NAFTA LENDAVA D.O.O.
 139. Klavdija Grahornik: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU INTERLES D.O.O.
 140. Dunja Turek: POGAJANJA KOT ORODJA RAZREŠEVANJA KONFLIKTOV
 141. Boštjan Štromajer: PREMAGOVANJE STRESA PRI DELU NA PRIMERU ZAVAROVALNICE MARIBOR D.D.
 142. MIHAELA PISANEC: NAČRTOVANJE KARIERE V POŠTI SLOVENIJE
 143. Polona Majarič: UPORABA METOD UČENJA PRI RAZLIČNIH OBLIKAH UČENJA V NOVI KREDITNI BANKI MARIBOR
 144. Barbara Aleš: NAGRAJEVANJE KOT MOTIVACIJSKI DEJAVNIK ZAPOSLENIH V PODJETJU X
 145. Bojana Gričnik: NAČINI PRIDOBIVANJA KADROV V ORGANIZACIJAH
 146. Jani Bezjak: SISTEM NAGRAJEVANJA ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI X
 147. Petra Vučak: VPLIV OSEBNOSTI NA STILE VODENJA
 148. Simona Duh: REŠEVANJE KONFLIKTOV MED ZAPOSLENIMI V PODJETJIH
 149. Martina Šiftar: NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH V MERCATORJEVEM KMETIJSKEM ODDELKU AGROOPREMA MURSKA SOBOTA
 150. Polonca Siter: STRES PRI DELU V ZLATARNI CELJE D.D.
 151. Vesna Zorko: INTERVJU KOT METODA ZA PRIDOBITEV NOVOZAPOSLENIH
 152. Matej Jesenek: PREMAGOVANJE STRESA PRI DELU V PODJETJU MIKROGRAFIJA D.O.O.
 153. Rebeka Krajnc: Osebni razvoj zaposlenih : diplomsko delo
 154. Andrej Sobotkiewicz: Planiranje kadrov v organizacijah : diplomsko delo
 155. Matjaž Brezigar: Organizacijska kultura v podjetju X : diplomsko delo
 156. Jure Vrhunec: Vpliv kulture na poslovno komuniciranje : diplomsko delo
 157. Nina Lugarič: Primerjava različnih teorij osebnosti človeka : diplomsko delo
 158. Denis Valentan: Motivacija in nagrajevanje zaposlenih v javnem zavodu X : diplomsko delo
 159. Marko Ozim: Motivacija zaposlenih na občini Ruše : diplomsko delo
 160. Tomaž Štefančič: Medosebni odnosi v podjetju Alcan Tomos d.o.o. : diplomsko delo
 161. Bojan Žnidarec: Pomen energetskih obravnav za osebnostni razvoj zaposlenih v turističnih organizacijah : diplomsko delo
 162. Katja Roj: Uporaba metod za izbiro novega sodelavca : diplomsko delo
 163. Tina Gradišnik: Analiza zadovoljstva zaposlenih v podjetju Vigrad d.o.o. Celje : diplomsko delo
 164. Kaja Rizmal: Upravljanje časa na delovnem mestu : diplomsko delo
 165. Helena Rebula: Nagrajevanje kot eden izmed motivacijskih dejavnikov v Avtohiši Kolmanič & Co. : diplomsko delo
 166. Sebastjan Dobnik: Vpliv osebnosti človeka na njegovo delovno kariero : diplomsko delo
 167. Sanja Jan: Povezava med osebnostjo in doživljanjem stresa pri delu : diplomsko delo
 168. Nina Hari: Upravljanje raznolikosti zaposlenih : diplomsko delo
 169. Barbara Gradišnik: Zadovoljstvo zaposlenih v Termah Olimia d.d. : diplomsko delo
 170. Klavdija Sluga: Analiza učenja zaposlenih na III. gimnaziji Maribor : diplomsko delo
 171. Gregor Taks: Problem absentizma kot posledica stresa : diplomsko delo
 172. Karmen Debeljak: Motivacija in nagrajevanje zaposlenih v podjetju Inles d.d. : diplomsko delo
 173. Vesna Miloš: Organizacijski pristop k premagovanju stresa pri delu : diplomsko delo
 174. Vida Šilec: Motivacija zaposlenih v avtošoli X d.o.o. : diplomsko delo
 175. Simona Leskovar: Analiza motivacije zaposlenih v Termah Ptuj d.o.o. : diplomsko delo
 176. Maja Nemec: Vojaško izobraževanje in usposabljanje v Slovenski vojski : diplomsko delo
 177. Siniša Safin: Analiza motivacije zaposlenih s poudarkom na stilu vodenja : diplomsko delo
 178. Mojca Črešnar: Ženske na vodilnih položajih : diplomsko delo
 179. Lea Dragan: Analiza izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetju Telekom Slovenije, d.d. : diplomsko delo
 180. Ana Gerič: Razvoj zaposlenih v podjetju Birostroj Computers : diplomsko delo
 181. Klemen Žibret: Trendi najema delovne sile v EU : diplomsko delo
 182. Janez Adam: Pridobivanje in izbiranje kandidatov v Upravni enoti Dravograd : diplomsko delo
 183. Karmen Mihelič: Zaposlovanje žensk v Koroški regiji : diplomsko delo
 184. Karmen Švegl: Razvijanje kariere : diplomsko delo
 185. Janja Markelj: Vzroki in posledice stresa v delovnem okolju : diplomsko delo
 186. Branko Hrelja: Motivacija zaposlenih v podjetju Varstroj d.d. : diplomsko delo
 187. Peter Mrðen: Analiza zadovoljstva zaposlenih pri delu v zavarovalnici Wienerstaedtische, podružnici v Ljubljani : diplomsko delo
 188. Mateja Šošter: Uporaba metod za izbiro novega sodelavca v podjetju X : diplomsko delo
 189. Mateja Kuhar: Analiza zadovoljstva zaposlenih pri delu v podjetju NUMIP d.o.o. : diplomsko delo
 190. Alenka Trstenjak: Premagovanje stresa v organizacijah : diplomsko delo
 191. Tanja Ciglarič: Sistem motiviranja zaposlenih v Zavarovalnici Maribor : (primer oddelkov kreditnih regresov ter transportnih in kreditnih zavarovanj)
 192. Zdenka Jan: Razvoj zaposlenih v podjetju Gorenje Gostinstvo d.o.o. : diplomsko delo
 193. Aleksandra Ornik: Analiza načrtovanja zaposlenih v Termah Ptuj d.o.o. : diplomsko delo
 194. Irena Kralj: Analiza motivacije zaposlenih v podjetju Tako's d.o.o. : diplomsko delo
 195. Sabina Ravničan: Osebni razvoj zaposlenih v podjetju GKN Driveline Slovenija, d.o.o. : diplomsko delo
 196. Mateja Zorman: Središče za samostojno učenje zaposlenih v podjetju ETI Elektroelement d.d. : diplomsko delo
 197. Matejka Omrzel: Analiza stresa zaposlenih v zdravilišču Terme Olimia d.d : diplomsko delo
 198. Darja Jeseničnik: Analiza plačnega sistema v podjetju X : diplomsko delo
 199. Samo Atlagič: Kulturne razlike med pogajalci v Evropski uniji : diplomsko delo
 200. Mateja Vrečič: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetju Naravni park Terme 3000 d.d. Moravske Toplice : diplomsko delo
 201. Mateja Kukovič: Pridobivanje in izbira človeških virov v podjetju Kompas Celje, d.d. : diplomsko delo
 202. Davorin Tušek: Razvoj in izobraževanje managerjev : diplomsko delo
 203. Janko Unger: Izobraževanje zaposlenih v podjetju Radenska Zdravilišče Radenci d.o.o. : diplomsko delo
 204. Sonja Blas: Motivacija zaposlenih v zavarovalni družbi Adriatic d.d. : diplomsko delo
 205. Andreja Esih: Komunikacija med zaposlenimi v banki X : diplomsko delo
 206. Jure Kamenik: Analiza notranjih odjemalcev : diplomsko delo
 207. Vesna Adam: Načrtovanje in izbira kadrov v podjetju "BAS" s.p. : diplomsko delo
 208. Tadeja Cintauer: Zadovoljstvo zaposlenih v marketingu podjetja Impol d.d. : diplomsko delo
 209. Aleš Fabijan: Vpliv kulture na proces pogajanja : diplomsko delo
 210. Maja Jeriha: Razvoj zaposlenih v podjetju Gorenje, d.d. : diplomsko delo
 211. Valentina Sabol: Analiza motiviranosti zaposlenih v podjetju Elektro Maribor d.d. : diplomsko delo
 212. Maja Mrðenović: Izobraževanje zaposlenih v družbi Relax Turizem d.o.o. : diplomsko delo
 213. Mojca Degiampietro: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetju Impol d.d. : diplomsko delo
 214. Lidija Koprivc: Vpliv čustvene inteligence na uspešnost delovnega tima : diplomsko delo
 215. Ines Gaberc: Spremembe na področju zaposlovanja po vstopu Slovenije v EU : diplomsko delo
 216. Katja Gomboc: Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju TKO Murska Sobota : diplomsko delo
 217. Mojca Jager: Motivacija zaposlenih v državni upravi - primer Upravne enote Žalec : diplomsko delo
 218. Liljana Glavica: Usklajenost vrednot zaposlenih z vrednotami podjetja Interles d.o.o. : diplomsko delo
 219. Dušan Hauko: Sistem nagrajevanja zaposlenih na Mestni občini Murska Sobota : diplomsko delo
 220. Ivan Ivezič: Analiza motivacije zaposlenih v podjetju "X" : diplomsko delo
 221. Ana Mesarič: Analiza zadovoljstva zaposlenih pri delu v podjetju X : diplomsko delo
 222. Marjeta Ropotar: Analiza motiviranosti zaposlenih v podjetju Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o. : diplomsko delo
 223. Ema Djorčev: Motiviranost vzgojiteljev v dijaških domovih : diplomsko delo
 224. Tadej Vdovič: Nagrajevanje uspešnosti kot element motiviranja zavarovalnih zastopnikov v podjetju Zavarovalna agencija Broker B.B. d.o.o : diplomsko delo
 225. Jasmina Škaper: Razvoj človeških virov v podjetju Radenska, d.d. : diplomsko delo
 226. Denis Glavina: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v Javnem zavodu Gasilski brigadi Koper : diplomsko delo
 227. Mateja Šteiner: Usposabljanje zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje : diplomsko delo
 228. Marko Muhič: Pomen komunikacije pri upravljanju raznolikosti zaposlenih : diplomsko delo
 229. Marko Kac: Vpliv konfliktov na delo v podjetju : diplomsko delo
 230. Lucija Cirar: Vodenje in ženske na vodstvenih položajih : diplomsko delo
 231. Daša Lukas: Ženske in management - poudarek na razvoju kariere in delovanju v mednarodnem prostoru : diplomsko delo
 232. Mojca Markizeti: Analiza dejavnosti kadrovanja z vidika osebnostnih lastnosti kandidata : diplomsko delo
 233. Lea Stolnik: Zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Livarna Vuzenica d.o.o. : diplomsko delo
 234. Alenka Jamnikar: Nagrajevanje zaposlenih v vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica : diplomsko delo
 235. Darja Otorepec: Motiviranje managerjev : diplomsko delo
 236. Daniela Lončarič: Analiza motivacije zaposlenih v podjetju "X" : diplomsko delo
 237. Brane Kores: Motiviranje zaposlenih v podjetju "X" : diplomsko delo
 238. Simona Orthaber: Obvladovanje stresa v delovnem okolju : diplomsko delo
 239. Anica Šalamija: Spremembe v organizacijskem vedenju in zadovoljstvu uporabnikov v NLB d.d. : diplomsko delo
 240. Dejan Titan: Motivacija in motivacijski dejavniki zaposlenih v podjetju X : diplomsko delo
 241. Anita Skrivarnik: Analiza motivacije zaposlenih v Tovarni meril Kovine Slovenj Gradec : diplomsko delo
 242. Irena Korošec: Analiza motivacije v Zavarovalnici Triglav d.d. OE Maribor : diplomsko delo
 243. Helena Solina: Motivacija prodajnega osebja v Mercator Centru Slovenj Gradec : diplomsko delo
 244. Mateja Mernik: Motivacija zaposlenih v podjetju Cetis d.d. : diplomsko delo
 245. Urška Krajnc: Letni razgovori v teoriji in praksi v podjetju : diplomsko delo
 246. Mateja Novak: Izobraževanje brezposelnih oseb "Program 5000" : diplomsko delo
 247. Andreja Majer: Vpliv dejavnosti pogajanja na uspešnost podjetja : diplomsko delo
 248. Tina Zupan: Odločitve na področju internega marketinga pri izboljševanju kulture v podjetju Impol d.d. : diplomsko delo
 249. Peter Hödl: Zaposlovanje v nabavi na primeru podjetja Matijašec Slavica s.p. : diplomsko delo
 250. Nataša Lorbek: Načini motiviranja igralcev v Nogometnem klubu CMC Publikum : diplomsko delo
 251. Janja Hižman: Upravljanje človeških virov s primerom upravljanja javnih uslužbencev v Mestni občini Maribor : diplomsko delo
 252. Boštjan Kežmah: Projektni pristop k izdelavi poročil v modulu človeških virov programske opreme SAP R/3 : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa

Druga dela (8)

 1. Simona Šarotar Žižek, Sonja Treven, Urška Treven, Borut Milfelner, Aleksandra Pisnik Korda, Amna Potočnik, Matjaž Mulej, Bogdan Ivanovič: Stressabbau als Mittel zur Sicherung des Wohlbefindens : wissenschaftliche Monographie des Projektes Chance 4 change
 2. Simona Šarotar Žižek, Sonja Treven, Urška Treven, Borut Milfelner, Aleksandra Pisnik Korda, Amna Potočnik, Matjaž Mulej, Bogdan Ivanovič: Stressabbau als Mittel zur Sicherung des Wohlbefindens : wissenschaftliche Monographie des Projektes Chance 4 change
 3. Simona Šarotar Žižek, Sonja Treven, Urška Treven, Borut Milfelner, Aleksandra Pisnik Korda, Amna Potočnik, Matjaž Mulej, Bogdan Ivanovič: Premagovanje stresa kot sredstvo za zagotavljanje dobrega počutja : znanstvena monografija projekta Chance 4 change
 4. Simona Šarotar Žižek, Sonja Treven, Urška Treven, Borut Milfelner, Aleksandra Pisnik Korda, Amna Potočnik, Matjaž Mulej, Bogdan Ivanovič: Premagovanje stresa kot sredstvo za zagotavljanje dobrega počutja : znanstvena monografija projekta Chance 4 change
 5. Anita Skrivarnik: Pomen čustvene inteligentnosti pri managerjih : specialistično delo
 6. Sonja Treven, Simona Šarotar Žižek: Uspešno premagovanje stresa - izziv sodobnega managementa
 7. Barbara Felzer: Model coachinga za doseganje učinkovitosti zaposlenih : specialistično delo
 8. Jasmina Vujanović: Reorganizacija in upravljanje človeških virov v storitvenem podjetju : specialistično delo